บันทึกการฝึกเลื่อนยศ-ฐานะ รุ่น 35 ปี 2565

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฝึกตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสรอง เพื่อฝึกเลื่อนยศ – ฐานะ คืออะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Tom Dhanabhon

3 กันยายน 2565